Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kiezen voor herindeling 4 gemeenten

Foto: © Pixabay.

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente Land van Cuijk. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten hebben op dinsdag 3 maart 2020 besloten om het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern‘ ter vaststelling aan te bieden aan hun gemeenteraden. De raden besluiten op 26 maart 2020 over dit herindelingsontwerp.

Raad Mill en Sint Hubert volgt wens van de inwoners
De raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stelden op 28 oktober 2019 al een herindelingsontwerp vast, met het oog op de vorming van de gemeente Land van Cuijk uit deze drie gemeenten per 1 januari 2022. De deur stond daarbij open voor Mill en Sint Hubert en Grave om aan te sluiten op dit lopende proces.

In de periode 27 oktober 2019 tot en met 24 december 2019 konden beide gemeenten aangeven al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Op verzoek van de raad van Mill en Sint Hubert werd deze termijn – in nauwe afstemming met de provincie en het Ministerie van BZK – opgerekt tot 1 februari 2020, als uiterste datum om in te stappen op het herindelingsproces. Burgemeester Walraven van deze gemeente: “Bij de inwonersraadpleging in Mill en Sint Hubert op 23 januari 2020 was sprake van een opkomst van 61% van de stemgerechtigden, waarvan 75% zich uitsprak voor aansluiting op de herindeling tot de vorming van de gemeente Land van Cuijk. Onze raad besloot in lijn daarmee op 30 januari 2020 unaniem tot toetreding tot het herindelingsproces.”

Herindeling met vier gemeenten vereist nieuwe besluitvormingsprocedure
Het opstellen van een herindelingsontwerp is een eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van nu vier gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) licht toe: “Daarom zijn wij als vier gemeenten verplicht om het herindelingsontwerp bij te stellen naar een samenvoeging van vier in plaats van drie gemeenten én dit ontwerp opnieuw te laten vast stellen door onze colleges en raden. Dit ontwerp wordt vervolgens ter inzage gelegd voor de samenleving en medeoverheden én de ondernemingsraden wordt opnieuw om advies gevraagd.”

Prachtig en krachtig vanuit onze kern
Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente van ruim 77.000 inwoners en 29 kernen. Burgemeester Fränzel (gemeente Sint Anthonis) geeft aan: “Als één sterke gemeente kunnen we meer bereiken voor onze inwoners. Zoals voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers beter ondersteunen en onze economie verder versterken. Daarbij heeft de gemeente Land van Cuijk de ambitie om het unieke eigen karakter van de 29 dorpen te koesteren en versterken.” Burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) licht verder toe: “De nieuwe gemeente staat ook sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers (blijvend) aan ons te verbinden. Uitdagingen die we samen beter aankunnen dan alleen. Zeker met de kracht van deze vier gemeenten tezamen.”

Besluitvorming en ter inzage legging
De besluitvorming over het herindelingsontwerp door de vier raden vindt plaats op 26 maart 2020. Op 9 maart wordt een gezamenlijke radenbijeenkomst gehouden, waar een toelichting op het herindelingsontwerp wordt gegeven. Na de besluitvorming door de vier raden volgt (wederom) een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp, de zogenaamde zienswijzen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie. Degenen die een zienswijze hebben ingediend op het vorige ontwerp zijn persoonlijk geïnformeerd, met de vraag hun zienswijze in stand te laten, te wijzigen of in te trekken.

Positie gemeente Grave
Op 18 februari 2020 besloot de raad van Grave een inwonersraadpleging te houden op 14 mei 2020, inzake de bestuurlijke toekomst van deze gemeente. De provincie, het Ministerie van BZK en de stuurgroep Land van Cuijk i.o. hebben Grave tijdig laten weten dat dit betekent dat deze gemeente pas per 1 januari 2026 kan aansluiten bij de dan reeds vier jaar bestaande gemeente Land van Cuijk.

Reacties